Polityka prywatności

Pobierz jako PDF

Oświadczenie o ochronie danych

Niniejsze oświadczenie o ochronie danych osobowych wyjaśnia rodzaj, zakres i cel przetwarzania danych osobowych (zwanych dalej "danymi") w ramach naszej oferty online oraz związanych z nią stron internetowych, funkcji i treści, jak również zewnętrznych prezentacji online, np. naszego profilu w mediach społecznościowych. (zwane dalej łącznie "ofertą internetową"). W odniesieniu do stosowanych terminów, takich jak "przetwarzanie" lub "osoba odpowiedzialna", odsyłamy do definicji w art. 4 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Podmiot odpowiedzialny

StoneX Bullion GmbH

Taunustor 1
60310 Frankfurt am Main
Germany

customercare@stonexbullion.com

Reprezentowany przez:

Torsten Hörnis, Daniel Marburger, Ramon Jesus Martul-Franco, Philip Smith

Link do danych kontaktowych:

/pl/firma/

Inspektor ochrony danych:

Daniel Frommel
Akazienstr. 6a
61352 Bad Homburg
Deutschland

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących ochrony lub bezpieczeństwa danych osobowych, prosimy o kontakt z naszym inspektorem ochrony danych osobowych drogą mailową na adres datenschutz@coininvest.com

Rodzaje przetwarzanych danych

 • Dane inwentaryzacyjne (np. nazwy, adresy).
 • Dane kontaktowe (np. e-mail, numery telefonów).
 • Dane dotyczące treści (np. wprowadzanie tekstu, zdjęcia, filmy wideo).
 • Dane użytkowe (np. odwiedzane strony internetowe, zainteresowanie treścią, czasy dostępu).
 • Dane meta/komunikacyjne (np. informacje o urządzeniu, adresy IP)
 • Cel przetwarzania
 • Dostarczanie oferty online, jej funkcji i treści.
 • Odbieranie zapytań kontaktowych i komunikacja z użytkownikami.
 • Środki bezpieczeństwa.
 • Pomiar zasięgu/marketing

Użyte terminy

"Dane osobowe" oznaczają wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej (zwanej dalej "podmiotem danych"); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, której tożsamość można ustalić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez przypisanie jej identyfikatora, takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane dotyczące lokalizacji, identyfikator internetowy (np. plik cookie) lub co najmniej jednej cechy szczególne wyrażające fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychologiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość tej osoby fizycznej.

"Przetwarzanie" oznacza każdą operację przeprowadzoną za pomocą procedur automatycznych lub serii operacji związanych z danymi osobowymi, bądź bez takich procedur lub serii operacji. Termin ten jest bardzo długi i obejmuje praktycznie każde przetwarzanie danych.

“Odpowiedzialny" oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ, instytucję lub inny organ, który samodzielnie lub wspólnie z innymi osobami decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych.

Obowiązujące podstawy prawne

Zgodnie z art. 13 RODO, informujemy o podstawie prawnej przetwarzania naszych danych. Jeżeli podstawa prawna nie została wymieniona w oświadczeniu o ochronie danych, zastosowanie ma następująca zasada: Podstawę prawną do uzyskania zgody stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) i art. 7 RODO, podstawą prawną do obsługi świadczenia naszych usług i wykonywania czynności kontraktowych oraz udzielania odpowiedzi na zapytania jest art. 6 ust. 1 lit. b) OWB, podstawą prawną przetwarzania w celu wypełnienia naszych zobowiązań prawnych jest Art. 6 ust. 1 lit. c) PKBR, a podstawą prawną przetwarzania danych w celu ochrony naszych uzasadnionych interesów jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych wymaga ochrony żywotnych interesów podmiotu danych lub innej osoby fizycznej, podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. d) PKBR.

Środki bezpieczeństwa

Prosimy o regularne informowanie się o treści naszego oświadczenia o ochronie danych osobowych. Oświadczenie o ochronie danych będziemy dostosowywać, gdy tylko będzie to konieczne w związku ze zmianami w przeprowadzanym przez nas przetwarzaniu danych. Informujemy Państwa, gdy tylko zmiany wymagają współpracy (np. zgody) lub innego indywidualnego zgłoszenia.

Współpraca z przetwórcami kontraktowymi i stronami trzecimi

Ujawnienie danych innym osobom i firmom (podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie lub osobom trzecim) w ramach naszego przetwarzania, przekazanie ich lub udzielenie im w inny sposób dostępu do danych może nastąpić wyłącznie na podstawie zezwolenia prawnego (np. jeżeli przekazanie danych osobom trzecim, takim jak dostawcy usług płatniczych, zgodnie z art. 2 ust. 2 lit. b)). 6 ust. 1 lit. b RODO do wykonania umowy jest konieczne), jeśli wyrazili Państwo na to zgodę, jeśli obowiązek prawny to przewiduje lub na podstawie naszych uzasadnionych interesów (np. przy korzystaniu z agentów, hostów internetowych itp.).

Jeśli zlecamy przetwarzanie danych osobom trzecim na podstawie tzw. umowy o realizację zamówienia, odbywa się to na podstawie art. 28 RODO.

Przekazywanie do państw trzecich

Przetwarzanie danych w kraju trzecim (tzn. poza Unią Europejską (UE) lub Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG)) lub w kontekście korzystania z usług osób trzecich, ujawniania lub przekazywania danych osobom trzecim ma miejsce tylko wtedy, gdy odbywa się w celu wypełnienia naszych (przed)kontraktowych zobowiązań, na podstawie Państwa zgody, zobowiązania prawnego lub naszych uzasadnionych interesów. Z zastrzeżeniem zezwoleń prawnych lub umownych, przetwarzamy lub zostawiamy dane w kraju trzecim tylko wtedy, gdy szczególne wymagania Art. 44 i nast. Proces PKBR. Oznacza to na przykład, że przetwarzanie odbywa się na podstawie specjalnych gwarancji, takich jak oficjalnie uznane określenie poziomu ochrony danych odpowiadającego UE (np. dla USA przez "tarczę ochrony prywatności") lub zgodność z oficjalnie uznanymi specjalnymi zobowiązaniami umownymi (tzw. "standardowe klauzule umowne").

Prawa osób, których dane dotyczą

Mają Państwo prawo żądać potwierdzenia, czy dane te są przetwarzane, oraz zażądać informacji o tych danych, jak również dalszych informacji i kopii danych zgodnie z Art. 15 RODO.

W związku z tym, zgodnie z art. 16 RODO, mają Państwo prawo zażądać uzupełnienia danych Państwa dotyczących lub skorygowania nieprawidłowych danych Państwa dotyczących.

Zgodnie z art. 17 RODO, mają Państwo prawo żądać natychmiastowego usunięcia odpowiednich danych lub żądać ograniczenia ich przetwarzania zgodnie z Art. 18 RODO.

Mają Państwo prawo zażądać, aby dane, które Państwo nam przekazali, zostały otrzymane zgodnie z Art. 20 RODO oraz zwrócenia się z wnioskiem o jego przekazanie do innych osób odpowiedzialnych.

Zgodnie z art. 77 RODO, mają również prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzoru.

Prawo odstąpienia od umowy

Masz prawo do odwołania zgody udzielonej zgodnie z Art. 7 ust. 3 PKBR ze skutkiem na przyszłość.

Prawo sprzeciwu

Możesz sprzeciwić się dalszemu przetwarzaniu danych, które Cię dotyczą, zgodnie z art. 21 PKBR w dowolnym momencie. Sprzeciw może zostać wniesiony w szczególności w odniesieniu do przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego.

Pliki cookie i prawo sprzeciwu w reklamie bezpośredniej

„Cookies" są małymi plikami zapisywanymi na komputerze użytkownika. W plikach cookie mogą być przechowywane różne dane. Plik cookie jest używany głównie do przechowywania informacji o użytkowniku (lub urządzeniu, na którym jest przechowywany) podczas lub po jego wizycie w ofercie online. Tymczasowe pliki cookie, "cookies sesyjne" lub "cookies przejściowe", są plikami cookie, które są usuwane po opuszczeniu przez użytkownika oferty online i zamknięciu jego przeglądarki. W takim pliku cookie np. zawartość koszyka zakupów może być przechowywana w sklepie internetowym lub w korku logowania. Pliki cookie są określane jako "stałe" lub "trwałe" i pozostają w pamięci nawet po zamknięciu przeglądarki. Na przykład, status logowania może zostać zapisany, gdy użytkownik odwiedzi stronę po kilku dniach. W takim pliku cookie mogą być również zapisywane zainteresowania użytkowników wykorzystywane do pomiaru zasięgu lub do celów marketingowych. Ciasteczka osób trzecich" to ciasteczka, które są oferowane przez dostawców innych niż osoba odpowiedzialna za obsługę oferty online (w przeciwnym razie, jeśli są to tylko jego ciasteczka, są one nazywane "ciasteczkami osób trzecich").

Możemy używać tymczasowych i stałych plików cookie i wyjaśniać to w ramach naszej deklaracji o ochronie danych.

Jeśli użytkownicy nie chcą, aby pliki cookie były zapisywane na ich komputerze, są proszeni o dezaktywację odpowiedniej opcji w ustawieniach systemowych przeglądarki. Zapisane pliki cookie można usunąć w ustawieniach systemowych przeglądarki. Wyłączenie plików cookie może prowadzić do ograniczeń funkcjonalnych tej oferty online.

Ogólny sprzeciw wobec stosowania plików cookie do celów marketingu internetowego można zgłosić w odniesieniu do wielu usług, w szczególności w przypadku śledzenia, za pośrednictwem strony internetowej USA http://www.aboutads.info/choices/ lub strony UE https://www.youronlinechoices.com/. Co więcej, zapisywanie plików cookie można osiągnąć poprzez ich dezaktywację w ustawieniach przeglądarki. Należy pamiętać, że w tym przypadku nie wszystkie funkcje tej oferty online mogą być wykorzystane.

Usuwanie danych

Dane przez nas przetwarzane zostaną usunięte lub ich przetwarzanie zostanie ograniczone zgodnie z art. 17 i 18 RODO. O ile niniejsze oświadczenie o ochronie danych nie stanowi wyraźnie inaczej, przechowywane przez nas dane zostaną usunięte, gdy tylko nie będą już potrzebne do zamierzonego celu, a ich usunięcie nie będzie sprzeczne z ustawowymi obowiązkami w zakresie przechowywania danych. Jeżeli dane nie zostaną usunięte, ponieważ są niezbędne do innych, prawnie dopuszczalnych celów, ich przetwarzanie jest ograniczone. Oznacza to, że dane są zablokowane i nie są przetwarzane do innych celów. Dotyczy to na przykład danych, które muszą być zatrzymywane ze względów handlowych lub podatkowych.

Zgodnie z wymogami ustawowymi w Niemczech dokumentacja jest przechowywana w szczególności przez 6 lat zgodnie z § 257 (1) HGB (księgi handlowe, zapasy, bilans otwarcia, roczne sprawozdania finansowe, pisma handlowe, dokumenty księgowe itd.) oraz przez 10 lat zgodnie z § 147 (1) AO (księgi, rejestry, sprawozdania zarządcze, dokumenty księgowe, pisma handlowe i handlowe, dokumenty związane z podatkami itd.

Zgodnie z wymogami prawnymi w Austrii, przechowywanie odbywa się w szczególności przez 7 lat zgodnie z § 132 ust. 1 BAO (dokumenty księgowe, rachunki/faktury, rachunki, rachunki, rachunki, dokumenty handlowe, zestawienie przychodów i wydatków itp.), przez 22 lata w związku z nieruchomościami i przez 10 lat w przypadku dokumentów związanych z elektronicznie świadczonymi usługami, usługami telekomunikacyjnymi, radiowymi i telewizyjnymi, które są świadczone na rzecz nie-przedsiębiorców w państwach członkowskich UE i dla których Min-Shop-Shop jest wykorzystywany.

Przetwarzanie biznesowe

Dodatkowo przetwarzamy:

 • Dane dotyczące umowy (np. przedmiot umowy, okres obowiązywania, kategoria klientów).
 • Dane dotyczące płatności (np. dane bankowe, historia płatności) od naszych klientów, potencjalnych i partnerów biznesowych w celu świadczenia usług kontraktowych, obsługi i obsługi klienta, marketingu, reklamy i badań rynku.

Hosting

Usługi hostingowe, z których korzystamy, służą do świadczenia następujących usług: Usługi infrastrukturalne i platformowe, pojemność obliczeniowa, przestrzeń dyskowa i usługi bazodanowe, usługi bezpieczeństwa i konserwacji technicznej, z których korzystamy przy korzystaniu z tej oferty online.

My lub nasz dostawca usług hostingowych przetwarzamy dane inwentaryzacyjnych, dane kontaktowe, dane dotyczące zawartości, dane kontraktowe, dane użytkowe, dane meta- i komunikacyjne klientów, zainteresowanych stron i osób odwiedzających naszą ofertę online w oparciu o nasze uzasadnione interesy, w celu zapewnienia wydajnego i bezpiecznego dostarczania tej oferty online zgodnie z art. 3. 6 ust. 1 lit. f PKBR w połączeniu z. Artykuł. 28 RODO (zawarcie umowy o realizację zamówienia).

Obsługa zamówień w sklepie internetowym i na koncie klienta

Dane naszych klientów przetwarzamy w naszym sklepie internetowym w ramach procesu zamawiania, aby umożliwić im wybór i zamawianie wybranych produktów i usług, a także ich zapłatę, dostawę lub realizację.

Przetwarzane dane obejmują dane inwentaryzacyjne, dane komunikacyjne, dane kontraktowe, dane dotyczące płatności, a osoby, których dotyczy przetwarzanie, to nasi klienci, zainteresowane strony i inni partnerzy biznesowi. Przetwarzanie odbywa się w celu świadczenia usług umownych w kontekście prowadzenia sklepu internetowego, fakturowania, dostawy i obsługi klienta. Do przechowywania zawartości koszyka używamy cookies sesyjnych oraz cookies permanentnych do przechowywania stanu logowania.

Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b (realizacja zleceń) i c (archiwizacja prawnie wymagana) RODO. Informacje oznaczone jako niezbędne są wymagane do zawarcia i realizacji umowy. Udostępniamy dane osobom trzecim wyłącznie w ramach dostawy, płatności lub w ramach zezwoleń i obowiązków prawnych doradcom prawnym i organom administracji. Dane będą przetwarzane w krajach trzecich tylko wtedy, gdy jest to konieczne do realizacji umowy (np. na żądanie klienta przy dostawie lub płatności).

Użytkownicy mogą opcjonalnie utworzyć konto użytkownika, w szczególności przeglądając swoje zamówienia. Podczas procesu rejestracji, wymagane informacje będą przekazywane użytkownikom. Konta użytkowników nie są publiczne i nie mogą być indeksowane przez wyszukiwarki. W przypadku zamknięcia konta użytkownika, jego dane zostaną usunięte w odniesieniu do konta użytkownika, z zastrzeżeniem, że ich przechowywanie jest konieczne ze względów handlowych lub podatkowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Dane w koncie klienta pozostają do usunięcia z archiwum w przypadku obowiązku prawnego. Do użytkownika należy zapisanie swoich danych przed zakończeniem umowy, jeśli wypowiedział umowę.

Podczas rejestracji, ponownej rejestracji i korzystania z naszych usług online, zapisujemy adres IP i czas działania danego użytkownika. Dane są przechowywane zgodnie z naszymi uzasadnionymi interesami, jak również ochroną użytkownika przed niewłaściwym wykorzystaniem i innym nieautoryzowanym użyciem. Przekazanie tych danych osobom trzecim nie odbywa się zasadniczo, chyba że jest to konieczne do dochodzenia naszych roszczeń lub istnieje obowiązek prawny zgodnie z Art. 6 Abs. 1 lit. c RODO.

Usunięcie następuje po wygaśnięciu ustawowej gwarancji i porównywalnych obowiązków, konieczność przechowywania danych jest weryfikowana co trzy lata, w przypadku ustawowych obowiązków archiwizacyjnych usuwanie następuje po ich wygaśnięciu (koniec prawa handlowego (6 lat) i podatkowego (10 lat) obowiązku przechowywania danych).

Wykorzystanie danych w dostawie towarów przez firmę DHL

Zgodę na wykorzystanie danych do świadczenia usług DHL (np. ogłoszenie o paczce, pożądana data) można w każdej chwili odwołać na piśmie na adres Deutsche Post AG, P.O. Box 101414, 40005 Düsseldorf.

Wykorzystanie danych w dostawie towarów przez firmę UPS

Zgodę na wykorzystanie danych do świadczenia usług można w dowolnym momencie odwołać na piśmie do firmy UPS (np. powiadomienie o paczce, pożądana data) na adres United Parcel Service Deutschland S.a.a.r.l. & Co. OHG, Görlitzer Straße 1, 41460 Neuss.

Wykorzystanie danych w dostawie towarów przez firmę Malca-Amit

Zgodę na wykorzystanie danych przez Malca Amit do świadczenia usług (np. ogłoszenie o pakiecie, pożądana data) można w każdej chwili odwołać na piśmie na adres Malca-Amit (Germany) GmbH, Sophienstraße 1, 51149 Kolonia.

Wykorzystanie danych w dostawie towarów przez firmę FedEx

Zgodę na wykorzystanie danych do świadczenia usług przez FedEx (np. ogłoszenie o pakiecie, pożądana data) można w każdej chwili odwołać na piśmie do FedEx Express Germany GmbH, Langer Kornweg 34 k, 65451 Kelsterbach. Tłumaczenie na www.DeepL.com/Translator

Wiek 16 lat lub poniżej

Dążymy do ochrony prywatności dzieci poniżej 16 roku życia. Jeśli masz 16 lat lub mniej' prosimy o uprzednie uzyskanie zgody rodzica/opiekuna za każdym razem, gdy podajesz nam swoje dane osobowe.

Uwagi

Możliwe jest napisanie komentarza. Prosimy o podanie pewnych danych (np. imię / pseudonim, adres e-mail, strona internetowa), których używamy wyłącznie do funkcji komentarza. Dane te nie będą wykorzystywane w żadnym innym celu bez Państwa wyraźnej zgody i nie będą przekazywane osobom trzecim.

Biuletyn informacyjny

Z poniższymi informacjami informujemy Państwa o treści naszego newslettera, jak również o procedurze rejestracji, wysyłki i oceny statystycznej oraz o Państwa prawie sprzeciwu. Zapisując się do naszego newslettera zgadzasz się na odbiór i opisane procedury.

Treść biuletynu: Newslettery, e-maile i inne powiadomienia elektroniczne zawierające informacje reklamowe (zwane dalej "newsletterami") wysyłamy wyłącznie za zgodą odbiorców lub za ich zgodą. Jeżeli treść biuletynu jest szczegółowo opisana w ramach rejestracji, to decyduje o tym zgoda użytkowników. Ponadto, nasze biuletyny zawierają informacje na temat naszych usług i nas.

Podwójne logowanie i logowanie: Zaprenumerowanie naszego newslettera odbywa się w tzw. procedurze podwójnej akceptacji. Oznacza to, że po rejestracji otrzymasz wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie rejestracji. Potwierdzenie to jest konieczne, aby nikt nie mógł zalogować się za pomocą innych adresów e-mail. Zapisy na newsletter są rejestrowane, aby móc udowodnić, że proces rejestracji jest zgodny z wymogami prawnymi. Obejmuje to zapamiętanie loginu i czasu potwierdzenia, jak również adresu IP. Zmiany danych zapisanych u dostawcy usług spedycyjnych są również rejestrowane.

Wiarygodne:  Aby zapisać się do newslettera, po prostu wpisz swój adres e-mail. Opcjonalnie prosimy o podanie nazwiska w biuletynie, aby móc się z nami osobiście skontaktować.

Niemcy: Wysyłka newslettera i związany z nim pomiar wydajności odbywa się za zgodą odbiorcy zgodnie z Art. 6 ust. 1 lit. a), art. 7 RODO w zw. z § 7 ust. 2 pkt. 3 UWG lub na podstawie zezwolenia prawnego zgodnie z § 7 pkt. 3 UWG.

Procedura rejestracji jest rejestrowana w oparciu o nasze uzasadnione interesy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Jesteśmy zainteresowani korzystaniem z przyjaznego dla użytkownika i bezpiecznego systemu biuletynowego, który służy zarówno naszym interesom biznesowym, jak i oczekiwaniom użytkowników, a także pozwala nam udowodnić naszą zgodę.

Anulowanie/Rezygnacja - W każdej chwili możesz anulować otrzymanie naszego biuletynu, tzn. cofnąć swoją zgodę. Na końcu każdego biuletynu znajduje się link do anulowania biuletynu. Adresy e-mail, które wypisaliśmy z subskrypcji, możemy przechowywać przez okres do trzech lat na podstawie naszych uzasadnionych interesów przed ich usunięciem w celu udowodnienia wcześniejszej zgody. Przetwarzanie tych danych jest ograniczone do celów ewentualnej obrony przed roszczeniami. Indywidualny wniosek o anulowanie jest możliwy w każdej chwili, pod warunkiem jednoczesnego potwierdzenia uprzedniego istnienia zgody.

Biuletyn informacyjny - dostawca usług wysyłkowych

Newsletter jest wysyłany przez dostawcę usług pocztowych "MailChimp", platformę dostarczania newslettera amerykańskiego dostawcy Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE #5000, Atlanta, GA 30308, USA. Przepisy o ochronie danych osobowych dostawcy usług spedycyjnych znajdują się tutaj: https://mailchimp.com/legal/privacy/. Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp posiada certyfikat zgodności z Umową o Ochronie Prywatności Tarczy i dlatego oferuje gwarancję zgodności z europejskim poziomem ochrony danych (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TO6hAAG&status=Active). Z usług dyspozytorskich korzystamy na podstawie naszych uzasadnionych interesów zgodnie z Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO oraz umowa o realizację zamówienia zgodnie z art. 28 Para. 3 S. 1 RODO.

Dostawca usług spedycyjnych może wykorzystywać dane odbiorcy w formie pseudonimowej, tzn. bez przypisania do użytkownika, w celu optymalizacji lub poprawy własnych usług, np. w celu technicznej optymalizacji wysyłki i prezentacji biuletynu lub w celach statystycznych. Jednakże, wysyłka nie wykorzystuje danych naszych odbiorców biuletynu do zapisania ich lub przekazania osobom trzecim.

Biuletyn informacyjny - Pomiar wyników

„Web-beacon", czyli plik w rozmiarze pikseli, który jest pobierany z naszego serwera podczas otwierania biuletynu lub, jeśli korzystamy z usług dostawcy usług spedycyjnych, z którego serwera. W ramach tego wyszukiwania początkowo gromadzone są informacje techniczne, takie jak informacje o przeglądarce i systemie użytkownika, a także adres IP i czas wyszukiwania.

Informacje te są wykorzystywane do technicznej poprawy usług w oparciu o dane techniczne lub grupy docelowe i ich odczytywanie w oparciu o ich lokalizację (którą można określić za pomocą adresu IP) lub czasy dostępu. Badania statystyczne obejmują również określenie, czy biuletyny są otwierane, kiedy są otwierane i które linki są klikane. Z przyczyn technicznych informacje te mogą być przypisane do poszczególnych odbiorców biuletynu. Jednakże ani my, ani usługodawca żeglugowy nie staramy się obserwować indywidualnych użytkowników, jeśli są oni wykorzystywani. Oceny służą nam bardziej do rozpoznawania nawyków czytelniczych naszych użytkowników i dostosowywania do nich naszych treści lub wysyłania różnych treści zgodnie z zainteresowaniami naszych użytkowników.

Google Analytics

Na podstawie naszych uzasadnionych interesów (tj. zainteresowania analizą, optymalizacją i ekonomicznym funkcjonowaniem naszej oferty online w rozumieniu Art. 6 ust. 1 lit. f. RODO) korzystamy z Google Analytics, usługi analizy stron internetowych Google LLC ("Google"). Google używa plików cookie. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z oferty online przez użytkowników są zazwyczaj przekazywane na serwer Google w USA i tam przechowywane.

Google posiada certyfikat zgodności z Umową o Ochronie Tarczy Prywatności i w związku z tym oferuje gwarancję zgodności z europejskim prawem ochrony danych (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

Google będzie korzystać z tych informacji w naszym imieniu do oceny korzystania z naszej oferty online przez użytkowników, do tworzenia raportów na temat działań w ramach tej oferty online i do świadczenia nam dalszych usług związanych z korzystaniem z tej oferty online i korzystania z Internetu. Z przetwarzanych danych mogą być tworzone pseudonimowe profile użytkowników.

Google Analytics używamy tylko z włączoną anonimizacją IP. Oznacza to, że Google zmniejszy adres IP użytkowników w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przesłany do serwera Google w USA i tam skrócony.

Adres IP przesyłany przez przeglądarkę użytkownika nie jest łączony z innymi danymi Google. Użytkownicy mogą zapobiec zapisywaniu plików cookie poprzez odpowiednie ustawienie oprogramowania przeglądarki; użytkownicy mogą również uniemożliwić Google zbieranie danych generowanych przez pliki cookie i związanych z korzystaniem przez nich z oferty online i przetwarzaniem tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

Więcej informacji na temat korzystania z danych przez Google, możliwych ustawień i zastrzeżeń można znaleźć w deklaracji ochrony danych Google (https://policies.google.com/technologies/ads) oraz w ustawieniach wyświetlania reklam przez Google (https://adssettings.google.com/authenticated).

Dane osobowe użytkowników zostaną usunięte lub uczynione anonimowymi po upływie 14 miesięcy.

Google / Usługi marketingowe

Na podstawie naszych uzasadnionych interesów (tj. zainteresowania analizą, optymalizacją i ekonomicznym funkcjonowaniem naszej oferty online w rozumieniu Art. 6 ust. 1 lit. f. RODO) usług marketingowych i remarketingowych ("Google Marketing Services" w skrócie) Google LLC, 1600 Amfhitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, ("Google").

Google posiada certyfikat zgodności z Umową o Ochronie Tarczy Prywatności i w związku z tym oferuje gwarancję zgodności z europejskim prawem ochrony danych (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

Usługi marketingowe Google pozwalają nam targetować reklamy dla i na naszej stronie internetowej, aby prezentować użytkownikom tylko te reklamy, które potencjalnie pasują do ich zainteresowań. Na przykład, jeśli użytkownik ogląda reklamy produktów, którymi był zainteresowany na innych stronach internetowych, jest to określane jako "remarketing". W tym celu, gdy nasze i inne strony internetowe, na których aktywne są usługi marketingowe Google, są dostępne, Google bezpośrednio wykonuje kod z Google i (niewidoczne grafiki lub kody, znane również jako "web beacons") są zintegrowane z witryną internetową. Z ich pomocą na urządzeniu użytkownika zapisywany jest indywidualny plik cookie, tj. mały plik (zamiast plików cookie mogą być również stosowane porównywalne technologie). Pliki cookie mogą być ustawiane przez różne domeny, w tym google.com, double-click.net, invitemedia.com, admeld.com, googlesyndication.com lub googleadservices.com. W pliku tym zaznacza się, które strony użytkownik odwiedza, jakie treści jest zainteresowany i na jakie oferty klikał, ponadto informacje techniczne o przeglądarce i systemie operacyjnym, strony odsyłające, czas odwiedzin oraz dalsze informacje o korzystaniu z oferty online. Rejestrowany jest również adres IP użytkowników, przy czym w ramach Google Analytics informujemy, że adres IP jest skracany na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych państw-sygnatariuszy Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym i tylko w wyjątkowych przypadkach całkowicie przesyłany do serwera Google w USA i tam skracany. Adres IP nie jest łączony z danymi użytkownika w ramach innych ofert Google. Powyższe informacje mogą być również łączone przez Google z takimi informacjami z innych źródeł. Jeśli użytkownik następnie odwiedza inne strony internetowe, można wyświetlić reklamy dostosowane do jego zainteresowań.

Dane użytkowników są przetwarzane pseudonimowo w ramach usług marketingowych Google. Oznacza to, że Google nie przechowuje i nie przetwarza na przykład nazw lub adresów e-mail użytkowników, lecz przetwarza odpowiednie dane cookie związane z pseudonimowymi profilami użytkowników. Oznacza to, że z punktu widzenia Google, reklamy nie są zarządzane i wyświetlane dla określonej osoby, ale dla właściciela plików cookie, niezależnie od tego, kto jest tym użytkownikiem plików cookie. Nie ma to zastosowania, jeśli użytkownik wyraźnie zezwolił Google na przetwarzanie danych bez tej pseudonimizacji. Informacje o użytkownikach zbierane przez usługi marketingowe Google są przekazywane do Google i przechowywane na serwerach Google w USA.

Jedną z usług marketingowych Google, z których korzystamy, jest internetowy program reklamowy "Google AdWords". W przypadku Google AdWords każdy klient AdWords otrzymuje inny "plik cookie konwersji". Pliki cookie nie mogą być zatem śledzone na stronach internetowych klientów AdWords. Informacje zbierane przez cookie służą do generowania statystyk konwersji dla klientów AdWords, którzy zdecydowali się na śledzenie konwersji. Klienci AdWords widzą całkowitą liczbę użytkowników, którzy kliknęli na reklamę i zostali przekierowani na stronę z tagiem do śledzenia konwersji. Nie otrzymasz jednak żadnych informacji, które identyfikują użytkowników.

Możemy zamieścić reklamy osób trzecich oparte na usłudze marketingowej Google "AdSense". AdSense wykorzystuje pliki cookie, aby umożliwić Google i jej stronom partnerskim wyświetlanie reklam na podstawie wizyt użytkowników w tej witrynie lub innych witrynach internetowych.

Możemy również użyć "Google Tag Manager" do integracji i zarządzania usługami analizy i marketingu Google w naszej witrynie internetowej.

Więcej informacji na temat wykorzystywania danych przez Google w celach marketingowych można znaleźć na stronie przeglądowej: https://www.google.com/policies/technologies/ads, oświadczenie Google o ochronie danych osobowych można znaleźć na stronie https://www.google.com/policies/privacy

Jeśli chcą Państwo sprzeciwić się reklamie Google marketingowej opartej na zainteresowaniach, mogą Państwo skorzystać z opcji ustawień i rezygnacji oferowanych przez Google: https://www.google.com/ads/preferences.

Konwersja pikseli na Facebooku, odbiorców niestandardowych i Facebooka

Ze względu na nasze uzasadnione zainteresowanie analizą, optymalizacją i ekonomicznym funkcjonowaniem naszej oferty online i w tym celu tak zwany "piksel na Facebooku" w portalu społecznościowym Facebook, który jest obsługiwany przez Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA, lub, jeśli użytkownik ma siedzibę w UE, Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia ("Facebook"), jest używany w ramach oferty.

Facebook posiada certyfikat zgodności z Porozumieniem o Ochronie Tarczy Prywatności, a tym samym daje gwarancję zgodności z europejskim prawem ochrony danych (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active).

Dzięki pikselowi Facebooka, Facebook jest w stanie określić odwiedzających naszą ofertę online jako grupę docelową do prezentacji reklam (tzw. "reklamy na Facebooku"). W związku z tym używamy piksela Facebooka do wyświetlania reklam na Facebooku tylko dla użytkowników Facebooka, którzy również wykazali zainteresowanie naszą ofertą online lub którzy posiadają pewne funkcje (np. zainteresowania niektórymi tematami lub produktami, które są określone przez odwiedzane strony internetowe), które przekazujemy na Facebooku (tzw. "niestandardowe grupy odbiorców"). Chcemy również korzystać z piksela Facebooka, aby mieć pewność, że nasze reklamy na Facebooku spełniają potencjalne zainteresowanie użytkowników i nie są uciążliwe. Piksel Facebooka pomaga nam również zrozumieć skuteczność reklam na Facebooku dla celów statystycznych i badań rynku, pokazując, czy użytkownicy zostali przekierowani na naszą stronę internetową po kliknięciu na reklamę na Facebooku (tzw. "konwersja").

Facebook przetwarza te dane zgodnie z Polityką Wykorzystania Danych Facebooka. Ogólne informacje na temat wyświetlania reklam na Facebooku można zatem znaleźć w Polityce wykorzystywania danych na Facebooku: https://www.facebook.com/policy.php. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat piksela Facebooka i jego działania, odwiedź sekcję Pomoc na Facebooku: https://www.facebook.com/business/help/742478679120153.

Możesz sprzeciwić się zbieraniu przez piksel Facebooka i wykorzystaniu swoich danych do wyświetlania reklam na Facebooku. Aby ustawić rodzaje reklam, które widzisz na Facebooku, możesz odwiedzić stronę utworzoną przez Facebook i postępować zgodnie z instrukcjami dotyczącymi ustawień reklamowych opartych na używaniu: https://www.facebook.com/settings?tab=ads. Ustawienia są niezależne od platformy, tzn. są stosowane do wszystkich urządzeń, takich jak komputery stacjonarne lub urządzenia mobilne.

Mogą Państwo również zgłosić sprzeciw wobec stosowania plików cookie do pomiaru zasięgu i celów reklamowych poprzez stronę dezaktywacji sieciowej inicjatywy reklamowej (https://optout.networkadvertising.org/), a dodatkowo poprzez stronę internetową USA (https://www.aboutads.info/choices) lub stronę europejską (https://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/).

Obecność online w mediach społecznościowych

Utrzymujemy obecność online w portalach i platformach społecznościowych, aby komunikować się z aktywnymi klientami, zainteresowanymi stronami i użytkownikami oraz informować ich o naszych usługach. Przy uzyskiwaniu dostępu do odpowiednich sieci i platform zastosowanie mają warunki i wytyczne dotyczące przetwarzania danych obowiązujące operatorów tych sieci i platform.

O ile nasza polityka prywatności nie stanowi inaczej, przetwarzamy dane użytkowników, którzy komunikują się z nami w ramach sieci i platform społecznościowych, np. piszą artykuły na naszych stronach internetowych lub wysyłają do nas wiadomości.

Integracja usług i treści świadczonych przez strony trzecie

W ramach naszej oferty online nie składamy żadnych oświadczeń ani zapewnień w oparciu o nasze uzasadnione interesy (tj. zainteresowanie analizą, optymalizacją i ekonomicznym funkcjonowaniem naszej oferty online w rozumieniu art. 3 ust. 2 lit. b)). 6 ust. 1 lit. f. RODO) treści lub oferty usług osób trzecich w celu włączenia ich treści i usług, takich jak filmy wideo lub czcionki (zwane dalej jednolicie "treścią").

Zakłada to zawsze, że zewnętrzni dostawcy tych treści odbierają adres IP użytkowników, ponieważ bez adresu IP nie mogliby wysłać treści do swojej przeglądarki. Do wyświetlenia tej zawartości wymagany jest zatem adres IP. Dokładamy wszelkich starań, aby używać tylko tych treści, których odpowiedni dostawcy używają adresu IP tylko w celu dostarczenia treści. Dostawcy zewnętrzni mogą również wykorzystywać tzw. znaczniki pikselowe (niewidoczne grafiki, znane również jako "web beacon") do celów statystycznych lub marketingowych. Znaczniki pikselowe" mogą być używane do analizy informacji takich jak ruch odwiedzających na stronach tej witryny. Informacje pseudonimowe mogą być również przechowywane w plikach cookie na urządzeniu użytkownika i mogą zawierać informacje techniczne dotyczące przeglądarki i systemu operacyjnego, stron odsyłających, czasu odwiedzin i inne informacje dotyczące korzystania z naszej oferty online, jak również mogą być z nimi powiązane z innych źródeł.

Vimeo

Możemy zintegrować filmy wideo z platformy "Vimeo" dostawcy Vimeo Inc, Uwaga: Legal Department, 555 West 18th Street New York, New York 10011, USA. Polityka prywatności: https://vimeo.com/privacy. Zwracamy uwagę, że firma Vimeo może korzystać z Google Analytics i odwoływać się do polityki prywatności (https://www.google.com/policies/privacy) oraz opcji rezygnacji w Google Analytics (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en) lub do ustawień Google w zakresie wykorzystywania danych w celach marketingowych (https://adssettings.google.com/).

YouTube

Integrujemy filmy wideo z platformy "YouTube" dostawcy Google LLC, 1600 Amfiteatr Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Polityka prywatności: https://www.google.com/policies/privacy/, Opt-Out: https://adssettings.google.com/authenticated.

Używanie wtyczek społecznościowych Facebooka

Na podstawie naszych uzasadnionych interesów (tj. zainteresowania analizą, optymalizacją i ekonomicznym funkcjonowaniem naszej oferty online w rozumieniu Art. 6 ust. 1 lit. f. RODO) Social Plugins ("Plugins") of the social network facebook.com, który jest obsługiwany przez Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia ("Facebook"). Wtyczki mogą wyświetlać elementy interakcji lub treści (np. filmy wideo, grafiki lub teksty) i są oznaczone jednym z logo Facebooka (białe "f" na niebieskiej płytce, określenia "jak", "jak" lub "jak" lub "kciuki w górę") lub są oznaczone dodatkiem "Facebook Social Plugin". Lista i wygląd Facebook Social Plugins są dostępne pod adresem: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Facebook posiada certyfikat zgodności z Porozumieniem o Ochronie Tarczy Prywatności, a tym samym daje gwarancję zgodności z europejskim prawem ochrony danych (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active).

Gdy użytkownik wywołuje funkcję tej oferty online, która zawiera taką wtyczkę, jego urządzenie nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami Facebooka. Zawartość wtyczki jest przekazywana przez Facebook bezpośrednio do urządzenia użytkownika i integrowana z ofertą online. Przetworzone dane mogą być wykorzystane do tworzenia profili użytkowników. Dlatego nie mamy żadnego wpływu na ilość danych, które Facebook zbiera za pomocą tej wtyczki i dlatego informujemy użytkowników zgodnie z naszym poziomem wiedzy.

Poprzez integrację wtyczek Facebook otrzymuje informację, że użytkownik odwiedził odpowiednią stronę oferty online. Jeśli użytkownik jest zalogowany na Facebooku, Facebook może przyporządkować wizytę na swoim koncie na Facebooku. Podczas interakcji z wtyczkami, takimi jak naciśnięcie przycisku Lubię to lub zamieszczenie komentarza, informacje są wysyłane bezpośrednio z urządzenia do Facebooka i tam przechowywane. Jeśli użytkownik nie jest członkiem Facebooka, nadal istnieje możliwość uzyskania i przechowywania jego adresu IP. Według Facebooka w Niemczech przechowywany jest tylko anonimowy adres IP.

Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystywania przez Facebook, a także odpowiednie prawa i możliwości ustawień w zakresie ochrony prywatności użytkowników można znaleźć w informacjach o ochronie danych na Facebook'u: https://www.facebook.com/about/privacy/.

Jeśli użytkownik jest członkiem Facebooka i nie chce, aby Facebook zbierał dane o nim za pośrednictwem tej oferty online i łączył je z danymi o jego członkostwie przechowywanymi na Facebooku, musi wylogować się z Facebooka przed skorzystaniem z naszej oferty online i usunąć swoje pliki cookie. Dalsze ustawienia i zastrzeżenia dotyczące wykorzystywania danych do celów reklamowych są możliwe w ustawieniach profilu na Facebooku: https://www.facebook.com/settings?tab=ads lub za pośrednictwem strony internetowej USA http://www.aboutads.info/choices/ lub strony UE https://www.youronlinechoices.com/. Ustawienia są niezależne od platformy, tzn. są stosowane do wszystkich urządzeń, takich jak komputery stacjonarne lub urządzenia mobilne.

Twitter

Funkcje i zawartość serwisu Twitter, oferowanego przez Twitter Inc, 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA, można zintegrować z naszą ofertą online. Może to obejmować na przykład treści takie jak obrazy, filmy wideo lub teksty i przyciski, za pomocą których użytkownicy mogą wyrazić swoją wdzięczność za treści, subskrybować autorów treści lub nasze uwagi. Jeśli użytkownicy są członkami platformy Twitter, Twitter może przypisać wywołanie powyższych treści i funkcji do profili użytkowników. Twitter posiada certyfikat zgodności z Umową o Ochronie Tarczy Prywatności i tym samym oferuje gwarancję zgodności z europejskim prawem ochrony danych (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TORzAAO&status=Active). Polityka prywatności: https://twitter.com/de/privacy, Opt-Out: https://twitter.com/personalization.

Załącznik

Tekst podstawowego rozporządzenia o ochronie danych można znaleźć pod adresem: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679.

Ostatnia aktualizacja w maju 2018 r. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Pobierz jako PDF